Ekspertyza techniczna dróg, mostów i innych obiektów drogowych

Najważniejszą cechą budowli jest  spełnianie zasadniczych wymagań dla budowli określonych w rozporządzeniu (UE) nr 305/2011, a także normatywnych wymagań jakościowych i innych wymagań określonych w przepisach, przez cały okres jej użytkowania.

Przeprowadzamy planowe i powtórne oceny aktualnego stanu mostów i innych konstrukcji drogowych (analizy materiałów budowlanych) zgodnie z STR 1.03.01:2016 „Analizy materiałów budowlanych.  Awaria budowli”. Ocena rejestruje i szacuje uszkodzenia konstrukcji, budowli, ich wpływ na potencjalny stan awaryjny konstrukcji, ich rozpowszechnienie i przyczyny ich wystąpienia. Określa również nośność konstrukcji, wady, ich możliwe rozprzestrzenianie się, potrzebę prac naprawczych/rekonstrukcyjnych oraz konieczność przeprowadzenia ekspertyzy konstrukcji.

Badania te wskazują, czy wymagana jest ekspertyza konstrukcji.

Jeśli wady zidentyfikowane podczas oceny stanu są istotne, możemy przeprowadzić Ogólną lub częściową ekspertyzę budowli mostów i innych konstrukcji drogowych zgodnie z STR 1.04.04:2017 „Projektowanie budowli. Ekspertyza projektu”, rozdział IX, sekcja piąta. Podczas ekspertyzy ocenia się istniejącą lub nowo wybudowaną budowlę, jej zgodność z zasadniczymi wymaganiami dla budowli określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 305/2011, normatywną jakość budynku i inne wymagania określone w przepisach budowlanych. W przypadku awarii lub stanu awaryjnego budowli, wskazujemy przyczyny i możliwe skutki tych zdarzeń.

W ramach oceny lub ekspertyzy istniejącego stanu budowli przeprowadzamy:

  • Badania konstrukcyjne (metody niszczące i nieniszczące);
  • Badania statyczne i dynamiczne konstrukcji;
  • Określenie nośności (za pomocą obliczeń empirycznych lub testów);
  • Monitorowanie konstrukcji.

Terminowe badania budowli pozwalają na właściwe planowanie wydatków w celu poprawy stanu konstrukcji.