Nadzór techniczny budowy

Nasz zespół prowadzi nadzór techniczny prac budowlanych, rekonstrukcyjnych, remontowych lub prostych napraw budowlanych we wszystkich typach obiektów:

  • budynków niemieszkalnych (magazynowych, produkcyjnych, przemysłowych, garażowych itp.);
    tras komunikacyjnych (drogi, ulice, linie kolejowe itp.);
  • sieci inżynieryjnych (ciepłowniczych, ropociągów, gazociągów, wodociągów, kanalizacji, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.);
  • budynków przemysłowych i energetycznych;
  • obiektów dziedzictwa kulturowego;
  • obiektów energetyki jądrowej;
  • innych budowli inżynieryjnych.

Możemy pełnić funkcje kierownika nadzoru technicznego budowy: kontrolować zgodność z wymaganiami projektu budowlanego, umowy wykonawczej, ustaw i innych aktów prawnych, nadzorować realizację robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, kontrolować jakość wyrobów budowlanych i urządzeń.

Specjaliści nadzoru technicznego weryfikują jakość i zakres wykonanych robót budowlanych, informują zleceniodawcę o wykonanych pracach budowlanych, biorą udział w badaniach i akceptacji sieci inżynieryjnych, systemów inżynieryjnych, urządzeń, konstrukcji, przygotowują dokumentację obiektów budowlanych i biorą udział w procesie akceptacji do użytkowania.

W przypadku projektów realizowanych na podstawie umowy zgodnie z warunkami FIDIC, prowadzimy nadzór techniczny zgodnie z wymogami FIDIC.